Kıyamat

Rüyada kıyamet gününü görmek, gören kimse yi kasdettiği masiyet ve çirkin şeylerden korkutmaya ve onu günal tan sakındırmaya delalet eder.Kıyamet, adalet, insaf ve mazlumun zalimden intikam almasm delalet eder. Rüyada yalnızca kendisi üzerine kıyamet koptuğunu g( ren kimse, ölür.Kıyamet gününde Arasat meydanmda durduğunu gören kims yolculuğa çıkar.Bir kimse, yalnız kendisinin haşredildiğini ve hanımının da keı dişiyle beraber olduğunu görse: «(meleklere:) «O zulmedenleri, onk ra eş olanları, Allah'ı bırakıp tapmakta ısrar ettikleri şeyleri bir ar; ya toplayın da Cehennem yoluna götürün» (dediler)» (Sûre-i Saffat, ayet 22-23) mealinde: ayet işaretince o kimsenin zalim olduğuna delalet eder.

Savaş yapan iki taraftan birisi kıyamet koptuğunu görse Allah(C.C.)'m yardımıyla zalim güruhun helak olmasına delalet eder. Haşir yerini görmek, şerefli bir kadına veya çok faydalı ve şere:bir adama delalet eder. Sura üfürülmesi, salih kimselerin kurtulmasına delalet eder.Bir kimse rüyada bir şehirde veya bir köyde kıyamet koptuğunu veya güneşin batıdan doğduğunu ya da kıyamet alametlerinden birinin çıktığını, hatta sevap ve azabın ayırt edileceği bir yere gittiğini görse, bu rüya, hayırlı amelde bulunan kimsenin yaptığı hayırlı amellerine sevinmesi için müjde ve bu amellerini daha da artırması için teşviktir.

Günah işlemiş veya işleme arzusunda bulunan kimseye tevbe etmesi için korkutmaktır.Bir kimsenin kıyamet görmesi kan dökülmek ve halk arasında fitne, ihtilal, harp, kavga ve çirkin şeylerin meydana gelmesi gibi kıyamet alametlerinden olan bir şeyin zuhur etmesine delalet eder.Kıyameti görmek hadisi şerifle izah buyurulan çirk*in alametlerin ve kıyamet alametlerinden bir çok şeylerin dünyada vaki olduğuna delalet eder.

Eğer bu anlatılan durumlar dünyada vaki olmazsa, rüya sahibini gafletten uyandırmaya ve korkutmaya delalet eder.Bir kimse, rüyada kabirlerin yarılıp açıldığını ve ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görse, o yerde adaletin yaygın olduğuna delalet eder.Bir kimse kıyametin koptuğunu ve onun ahval ve şiddetlerini gördükten sonra yine o ahval ve şiddetlerin sakinleştiğini ve dünyanın önceki haline dönüştüğünü görse, adaletin peşinde kendilerinden zulmün yapılması asla hatıra gelmeyen bir kavim tarafından, bir zulmün yapılacağına delalet eder.

Bazı tabirciler rüyayı gören muhal olan bir şeyi istemekle meşgul olur veya bir günah işler de tevbe etmek hususunda ihmalkar ve tenbellik gösterir, yahut: «Geri gönderilseler bile yine vazgeçirilnıek istendikleri şeylere döneceklerdir. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar» (Sûre-î En'am, ayet 28) mealindeki ayet işaretince yalan üzerinde ısrar eder, dediler.Bir kimse rüyada hesap yerine yaklaştığını görse, o kimsenin hayırlı iş yapmaktan gaflet ettiğine: «İnsanların hesap (gün)leri yaklaştı. Böyleyken onlar (hala) gaflet içindedirler, (bunu tefekkürden) yüz çeviricidirler» (Sûre-î Enbiya, ayet 1) mealindeki ayetin işaret ettiğine göre Hakdan dönmeye delalet eder.Rüyada hesabının çok kolay görüldüğünü gören şahsın hanımının kendisine şefkat ve merhamet etmesine veya hanımının halinin iyi ve dininin güzel olduğuna delalet eder.

Hesabının şiddetli olarak görüldüğünü gören kimse için, meydana gelecek zarar ve ziyana delalet eder.Bir kimse kendisinin hesaba çekildiğini, amellerinin teraziye konulduğunu ve sevaplarmm günahlarına ağır geldiğini görse, o kimsenin çokça ibadet ve taat yaptığına ve kendisi için Allah (C.C.) katında çokça sevap ve mükafat bulunduğuna delalet eder. Eğer günahları, sevabına galip gelirse o kimsenin din ve itikadça korkunç bir halde bulunduğuna delalet eder.Bir kimse terazinin elinde olduğunu görse o kimsenin doğru yolda olduğuna delalet eder.

Kendisine bir meleğin bir kitap verdiğini ve ona «amel defterini oku» dediğini görse, o kimsenin hak ve doğru yolda bulunduğuna ve dosdoğru bir dinde olduğuna delalet eder. Rüyada ağlayarak sırat köprüsü üzerinde olduğunu, terazi ve amel defterini gören kimseye, inşaallah ahirette işlerinin kolay olacağı ümid edilir.

Bazı tabirciler, rüyada kıyamet koptuğunu gören kimse, düşmanın şerrinden kurtulmasına veya kıyametin koptuğu görülen şehir ve ya yerde halk arasında bir fitnenin çıkmasına delalet eder.

Kıyametin koptuğunu ve adalet meclisinin kurulduğunu görmek; o bölge halkının zulümden ve şiddetten kurtulacaklarına işarettir. Fakat, burada İlahi Aza-bın tecelli ettiğini görmek; o mekan halkı için felakettir.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Dindar insanların kıyameti görmeleri, şunlarla tabir olunur: Ferah, sevinç, her türlü sıkıntıdan kurtuluş ve hayırlı akıbet. Kıyamet alametle-rinden birini görmek; ortaya çıkacak fitne sebebiyle bir kavmin helakı, başka bir kavmin halasına yani selametine, kurtuluşuna işaret eder. Deccal'ın(*) çıkışını görmek; halk arasında bir bid'atin ve sapıklığın ortaya çıkmasına delalettir.

Surun üflenmesi, veba hastalığının zuhuru, devlet başkanının halkı ceza ile tehdidir yahutta memlekette isyan çıkmasına ve fitneye işaret eder. Mahşer gününde Cenab-ı Hakk'ın hüküm verdiğini görmek; adaletli bir idareciye, rüya sahibinin de onun tesis edeceği bu adaletten istifade edeceğine delalet eder. Ehl-i fesadın (günahkarların, bozguncuların) kıyameti görmeleri, felaket, sıkıntı ve kötü bir akıbete işarettir.Amel defterini sağ elinden aldığını gören, selamete çıkar. Övülür ve izzete kavuşur, mevki ve itibar sahibi olur. Amel defterini sol elinden almaksa, bunun tersidir.Mahşer gününde hesaba çekildiğini gören, gaflet içinde olur. Mihnete ve azaba uğrar.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa